Статиясептември 15, 2023by SP Audit

Дуално обучение в България

Бизнес организациите в България от години изпитват липса на кадри. Именно затова, все повече залагат на дуалното обучение, с цел да намерят бъдещи млади специалисти.

Проектът за въвеждане на дуалното образование е известен накратко като ДОМИНО – абревиатура на „Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото“. Изпълнението на проекта започва през 2015 г., като партньори по него са над 60 водещи български и чуждестранни фирми.

Съгласно закона обучението чрез работа, професионалната квалификация се придобива чрез обучение в гимназия (в това чисто и частни училища) и практическо обучение в реална работна среда, като съществен елемент от това обучение е, че то се организира за ученици, навършили 16 години. Учениците могат да изпълняват части от квалифицирана, така и неквалифицирана работа, което дава на фирмата гъвкавост при възлагането на задачи.

Организациите, които са сключили договор с училища за практическо обучение в реална работна среда, са длъжни да определят служител в предприятието, под чието ръководство да се провежда обучението. Наставникът трябва да отговаря на няколко изисквания, а именно да притежава професионална квалификация по професията, по която се извършва обучението, да има най-малко три години доказан професионален опит по същата професия и да е преминал обучение за наставници.

Освен фигурата на наставника ЗПОО въвежда и фигурата на учителя-методик. Той осъществява връзката между работодателя, наставника и училището. Учителят-методик се определя от директора на училището и трябва да отговаря на следните изисквания: да притежава образование и квалификация, определени в държавния образователен стандарт и най-малко три години доказан професионален опит за обучение по професията, по която се провежда обучението чрез работа (дуалната система на обучение).

В началото на 2023г. националният икономически съвет подкрепи разработването на национален проект за дуално обучение, в което всички държавни предприятия да застъпят ефективно дуалното обучение, като един допълнителен стимул за насърчаването му в цялата страна.

През тази година са осигурени 86 млн. лв. за финансиране на проекти за развитие на дуалната система на обучение. Средствата ще бъдат насочени към дейности за допълнителна професионална подготовка на ученици, обучения на учители и наставници от предприятия в училища, стажове на гимназисти, както и ограмотяване на възрастни, реинтеграция в образователната система, насочване към професионално дуално обучение и други.

Използвани източници: industryinfo.bg и printguide.info