Статиямарт 7, 2024by SP Audit

Видове лидерство – обслужващо лидерство

Лидерските стилове представят модели за ефективно ръководене на организацията. Има много класификации на  видовете лидерство и всеки от лидерските стилове има своите особености, своите плюсове и минуси. Всеки стил е приложим в различни организационни структури и култури. Видовете лидерство също са фактор, който пряко влияе върху ефективността на управлението на ръководителите.

Съществуват няколко основни, популярни вида лидерство, а именно:

 1. Авторитарно: Лидерът взема всички решения самостоятелно и не взима предвид мнението на подчинените си.
 2. Демократично: Лидерът включва подчинените си в процеса на вземане на решения и отчита техните мнения.
 3. Трансформационно: Лидерът вдъхновява и мотивира подчинените си да постигнат високи постижения и да се развиват както личностно, така и професионално.
 4. Транзакционно: Лидерът управлява подчинените си чрез системи, процедури и награди за постигане на целите на организацията.
 5. Ситуационно: Лидерът адаптира своя стил на управление в зависимост от конкретната ситуация и нуждите на отделния подчинен.
 6. Бюрократично: Лидерът се фокусира върху формализиране на правила, процедури и йерархия в организацията.
 7. Харизматично: За лидерът е ценна емоционалната връзка, която съществува между началниците и подчинените. Тези ръководители създават близост с подчинените си и се грижат за техните нужди.
 8. Либерално: Харакеризира се със свобода и пълно доверие в екипа. Решенията се делегират и лидерското участие е ограничено.

В тази статия, ще обърнем повече внимание на така нареченото обслужващо лидерство.

Обслужващото лидерство е подход към управление, при който лидерът се фокусира върху обслужването на своя екип или организация, а не просто на постигането на свои собствени цели. Този подход включва отделянето на време и усилия за подпомагане, насърчаване и вдъхновяване на другите към постигане на успех.

В основата на обслужващото лидерство стои убеждението, че когато лидерът се грижи за нуждите и интересите на своите подчинени, те са по-мотивирани, по-проактивни и по-доволни от работата си. Обслужващите лидери се стремят да слушат и разбират гледните точки на другите, да им помагат в развитието им и да ги подпомагат в постигането на техните цели.

Обслужващото лидерство е изключително важно за създаването на здрав и продуктивен организационен климат, в който всеки член на екипа има възможност да се развива и да постига своите цели. Този подход към управление създава доверие и взаимно уважение между лидера и екипа, което води до по-добри резултати и по-дългосрочен успех за цялата организация.

10 принципа на обслужващото лидерство:

 1. Емпатия – лидерите, използващи този стил лидерство, разпознават и разбират чувствата и емоциите, които изживява техния екип и действията им са продиктувани от искреното желание да помогнат на другите.
 2. Създаване на атмосфера на взаимно уважение и подкрепа в екипа.
 3. Предоставяне на ясни и конкретни насоки и очаквания за работата.
 4. Слушане на мнението и предложенията на другите членове на екипа.
 5. Даване на последователна обратна връзка и поощряване на постигнатите резултати.
 6. Наставничество, насърчаване и предоставяне на възможности за развитие и растеж на другите членове на екипа.
 7. Действие като пример за професионализъм и модел в работата.
 8. Динамично управление на конфликти и проблеми в екипа.
 9. Изграждане на взаимно доверие и добри отношения с членовете на екипа.
 10. Подкрепяне и насърчаване на самостоятелност и инициатива у членовете на екипа.

Стиловете на управление могат да окажат значително влияние върху ефективността на ръководителя при постигане на целите му. Ръководителите могат да изберат стила, който най-добре подхожда на тях като личност, както и на екипа, за който отговарят. Взаимното уважение е двигателя за добра и хармонична работна среда, а доверието между екипа и лидера са от съществено значение.

Не рядко в практиката се наблюдава и преминаване от един лидерски стил в друг в зависимост от ситуациите и конкретните нужди на организацията.

В динамиката на икономическата ситуация ефективния лидер трябва да е способен да се приспособява към променящите се обстоятелства и да прилага най-подходящите към конкретните условия методи за управление.

Изучете различните лидерски стилове, направете си тест кой е вашият основен лидерски стил и в зависимост от ситуацията прилагайте най-адекватните техники и инструменти на управление.