Статияноември 24, 2023by SP Audit

Каква е разликата между онбординг и социализация на работното място?

Онбордингът и социализацията са два процеса, свързани с привличането, обучението и интеграцията на нови служители в организацията, но имат различно значение.

Онбордингът обикновено се отнася до формалния процес, през който нов служител се приема и въвежда в организацията. Той включва стъпки като предоставяне на необходима документация, подписване на договор,  даване на достъп до ресурси, предоставяне на обучение за позицията и разсясняване на отговорностите на служителя. Онбордингът се насочва най-вече към първите няколко седмици на новоназначения, като целта му е да осигури успешно адаптиране и приспособяване на новия служител към новата работна среда.

Социализацията, от друга страна, се фокусира върху психологическата адаптация и интеграция на новия служител в организацията. Този процес включва изграждане на отношения вътре в организацията, запознаване със структурата, културата и ценностите на компанията, разбиране на процесите и фундаменталните цели и участване в социални и професионални събития. Социализацията обикновено продължава след първите няколко месеца на работа на новия служител и цели да го ангажира и задържи като член на екипа.

Ето и по-подробно разяснение какво включва онбординг процеса:

  1. Приветстваща срещаНовият служител трябва да се срещне с неговия мениджър и други колеги, които ще му помогнат при адаптирането в работната обстановка. Това може да включва кратко представяне на компанията и нейните цели, както и разговор относно указания за работа и очакванията към новия служител.
  1. Обучение Новият служител трябва да получи въвеждащо обучение относно работните процеси и подробности, касаещи работата му. Това може да включва обучение по използването на специфичен софтуер или системи, работни правила и процедури, безопасност и други релевантни да новата работа информации.
  1. Разпределение на отговорности Новият служител трябва да бъде наясно със своите отговорности и да получи информация относно това с кого ще работи и какъв е начина на работа, стъпки за изпълнение на дадена задача и др.
  1. Следващи стъпки – Освен основното обучение и насочване, новият служител трябва да бъде информиран за бъдещи обучения и възможности за развитие в компанията. Това може да включва информация относно дългосрочните цели, възможностите за проследяване на кариерно развитие и други възможности за професионален напредък.
  1. Интеграция и обратна връзка – От ръководителя се очаква да поддържа редовен контакт с новия служител, за да му предостави подкрепа и да се увери, че се адаптира добре на новото работно място. Обратната връзка относно представянето му е изключително важна, за да се избегнат последващи грешки и неразбирателства. Разбира се, важен е и начинът, по който ще бъде поднесена.

Това са само основни стъпки, които някои компании могат да приложат при организирането на онбординг на нов служител. Конкретните процедури и детайли могат да варират в зависимост от компанията и изискванията на работната позиция.

И двете практики – онбординг и социализация, са важни за успешно въвеждане на нов служител на работното място, придобиване на необходимите знания и умения и интегриране в организацията. Социализирането на работното място изисква време и усилия, но може да има положителен ефект върху работата и професионално развитие. Правилното разпределяне на задачите, ясните правила, задължения и отговорности, както и добрата социализация между колегите е предпоставка за добра работна атмосфера и намаляване на текучеството в организацията.